Tôi không nói rằng nó là như vậy, tôi nói rằng nó có thể như vậy

Lý thuyết Vectorial của vũ trụ

Tomasz Plewicki

Khái niệm cơ bản.
Vận tốc trong không gian.

Thay đổi là một vấn đề của sự tồn tại. Tôi thấy rằng mọi phần tử đều có vận tốc không đổi trong siêu không gian đa chiều Sn. Vận tốc v quan sát được trong không gian ba chiều S3 xung quanh chúng ta là hình chiếu của vận tốc không đổi trong không gian Sn trên không gian S3. Sự thay đổi của vận tốc chỉ phụ thuộc vào sự thay đổi hướng của vectơ trong Sn, điều này gây ra sự thay đổi độ dài hình chiếu của vectơ trên không gian S3.

Thành phần của vận tốc.

Chúng ta hãy xem xét trường hợp thành phần của vận tốc trong không gian hai chiều. Chúng ta hãy đánh dấu vận tốc cực đại không đổi trong không gian là vectơ C và hình chiếu của nó trên không gian một chiều là V. Vậy ta có:

V = C cosa

Bởi vì C là chiều dài tối đa của hình chiếu của vectơ trên không gian một chiều, sự thay đổi tối đa của chiều dài vectơ V dưới chế phẩm với một vectơ C:

Vad max = C – V = C(1 – cosa )

Bởi vì:

cosa = V/C

Chúng ta có:

Vad max = C(1 – V/C)

Nếu vectơ gây ra sự thay đổi vận tốc có trong không gian một chiều thì chiều dài V1 thì:

Vad = V1(1 – V/C)

Sau đó tổng vectơ của các lượng vận tốc:

Vsum = V + V1(1 – V/C) = V + V1 – V*V1/C

Và ít hơn hoặc bằng C.

Bây giờ chúng ta hãy xem xét điểm dừng của phần tử trong không gian một chiều. Nếu:

0 = V + V1 – V*V1/C

sau đó:

V1 = -V/(1 – V/C)

Có vẻ như nếu V = C thì phần tử sẽ không đầu hàng để dừng lại với sự can thiệp từ không gian một chiều. Lý do này có thể được khái quát trên bất kỳ không gian đa chiều nào.

Khối lượng, quán tính.

Tôi chắc chắn rằng khối lượng trơ là sự tuân thủ của vectơ vận tốc C về sự thay đổi hướng trong không gian siêu âm. Nếu phần tử có trong không gian S3, vận tốc bằng 0 (vectơ C trực giao với S3) thì sự thay đổi vận tốc trong S3 theo thành phần có vectơ V1 tương đương với S3 sẽ bằng nhau:

DV0 = V1

Sự thay đổi tiếp theo của vận tốc của phần tử dưới cùng một vectơ V1 sẽ bằng nhau:

DV1 = V1 – V*V1/C

Nếu sự thay đổi của động lượng trong S3 trong cả hai trường hợp sẽ giống nhau thì:

m0DV0 = m1DV1

Vì vậy chúng tôi có:

m0V1 = m1(V1 – V*V1/C)

m0/m1 = 1 – V/C

m1 =m0/(1 – V/C)

Làm cho phép cho những cân nhắc ở trên có thể được đưa ra một luận điểm rằng khối lượng trơ là một quyền sở hữu của không gian.

Link to original source: http://tomasz_plewicki.users.sggw.pl/vtu.htm