Sartaj
Sartaj Sahni là Giáo su Khoa h?c Máy tính và Thông tin và K? thu?t t?i Ð?i h?c Florida. Ông cung là thành viên c?a H?c vi?n Khoa h?c Châu Âu, thành viên c?a IEEE, ACM, AAAS, và Vi?n Siêu máy tính Minnesota, và m?t c?u sinh viên xu?t s?c c?a Vi?n Công ngh? ?n Ð?, Kanpur.

Nam 1997, ông du?c trao gi?i thu?ng “Gi?i thu?ng giáo d?c khoa h?c và k? thu?t” c?a Taylor Computer Booth cho nh?ng dóng góp cho khoa h?c máy tính và k? thu?t trong linh v?c c?u trúc d? li?u, thu?t toán và thu?t toán song song. Hi?p h?i máy tính W. Wallace McDowell Award “ cho nh?ng dóng góp cho lý thuy?t v? các v?n d? NP-hard và NP-complete ”. Ti?n si Sahni dã du?c trao gi?i thu?ng Giáo d?c xu?t s?c ACM Karl Karlstrom nam 2003 cho nh?ng dóng góp xu?t s?c cho giáo d?c tính toán thông qua gi?ng d?y, phát tri?n các khóa h?c và giáo trình dào t?o t? xa, dóng góp cho các xã h?i chuyên nghi?p và tác gi? sách giáo khoa quan tr?ng trong m?t s? linh v?c bao g?m toán h?c r?i r?c, Trong nam 2016, Ti?n si Sahni dã du?c trao gi?i thu?ng ?y ban k? thu?t IEEE v? Gi?i pháp Scalabale Computing (TCSC) cho s? xu?t s?c trong tính toán kh? nang m? r?ng cho nh?ng dóng góp co b?n cho kh? nang m? r?ng tính toán và kh? nang lãnh d?o ph?c v? c?ng d?ng máy tính có th? m? r?ng.

Ti?n si Sahni dã xu?t b?n hon ba tram tám muoi bài nghiên c?u và vi?t 15 van b?n. Ông có 14 b?ng sáng ch? c?a M?. Các ?n ph?m nghiên c?u và b?ng sáng ch? c?a ông là v? thi?t k? và phân tích các thu?t toán hi?u qu?, tính toán song song, m?ng k?t n?i, t? d?ng hóa thi?t k? và thu?t toán y t?. Ông hi?n là T?ng biên t?p c?a ACM Computing Surveys và n?m trong ban biên t?p c?a 17 t?p chí khác. Ông cung là thành viên c?a ban ch? d?o c?a m?t s? h?i ngh? qu?c t?.

Original Source: https://www.cise.ufl.edu/~sahni/